31 Marca 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

31 Marca 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

Nastała cisza, świata rzadki gość 
Wymowne milczenie, nieme słowa
Formują rzeczywistość nieodległą
Przyszłość rezonansem tej chwili
Może w piękny kwiat się zamieni
Bądź zetrze na popiół Twe istnienie

Twój lęk, pokarm dla niegodziwych
Mądrość Twą płaszczem grozy okrywa
Wierzeniami i fałszem umysł spowija
Jesteś jego celem, punktem na planszy
Zza teatralnej kurtyny, ślepą ścieżką 
Na skraj przepaści prowadzonym

Ten moment, chwila krótkotrwała
Niech wzbudzi w Tobie przypomnienie
O ludziach, pamięci Twej zapomnianych 
Nie świata, lecz miłowania spragnionych
Serca Twego, spełnij więc ich marzenie
O przebywaniu w rodzinnej jedności..

 

 

 

Русский язык

И наступила тишина, этого мира редкий гость
Красноречивое молчание, немые слова
Реальность формируют близлежащую
Будущее резонансом этого момента
Может превратится в красивый цветок
Или сотрет в пепел Твое существование

Твой страх, пища для нечестивых
Мудрость Твоя мантией ужаса покрыта
Убеждения и фальш окутывают ум
Ты его цель, точка на доске
За театральным занавесом, путь слепой
К краю пропасти ведущий

Этот момент, лишь краткосрочный миг
Пробудит пусть в Тебе напоминание
О людях, памятью Твоей забытых
Не мира, только жаждущих любви
Сердца Твоего, так что исполни их мечту
О пребывание в семейном единстве..

ENGLISH

There was silence, the world’s rare visitor
Pregnant pause, silent words
Form a not-far-off reality
The future a resonance of this moment
Maybe it will turn into a beautiful flower
Or slam Your existence

Your fear, food for the unworthy
Cloaks Your wisdom with terror
Envelops Your mind with beliefs and falsehood
You’re his target, a mark on the board
From behind the theatre curtain, along the dead end
Guided to an edge of an abyss

Let this moment, a brief moment
Remind You about
People lost in Your memory
Not the world, but thirsty for loving
From Your heart, fulfill then their wish
For living in a family harmony

3 thoughts on “31 Marca 2020 /Audio”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top