30 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

30 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Jedno uderzenie Twego serca
Impulsem pieści przestrzeń
Wielowymiarowym tętnem
Gwiazdy w ruch wprawiając

Jedna Twoja myśl niepozorna
To iskra odległych światów
Rewolucję teraz wszczynając
Strukturami ich życia zarządza
Obfitości wydarzeń rzekę wylewając

Jedno Twoje słowo nieuważne
Cierniem wąską drogę wyściela
Inne serca trwogą oplatając
Zasadę miłowania wnet złamie
Odwieczną ideę człowieka…

русский

Один удар Твоего сердца
Импульсом ласкает пространство
Многомерным пульсом
Звезды в движение приводя

Одна Твоя мысль неприметная
Это искра далеких миров
Революцию сейчас начиная
Структурами их жизни управляет
Множества событий рекой затопляя

Одно Твое слово невнимательное
Шипами узкую дорожку устилает
Другие сердца тревогой оплетая
Принцип любви скоро сломает
Вечную идею человека…

ENGLISH

One beat of Your heart
Caresses the space with an impulse
Multivariate pulse
Sets stars in motion

One faint thought of Yours
Is a spark of far-off worlds
Now rising the revolution
Manages the structures of their lives
Outpouring the current of wealth of events

One careless word of Yours
Pads a narrow path out with a thorn
Entwining other hearts with fear
It will soon break the rule of loving
An endless idea of a man…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top