22 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

22 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Spojrzałeś w niebo – woli Twojej dżdżyste
W każdej kropli deszczu zakląłeś miłowanie
Ożywczy potok oddech Twój nawilża
By Matka Ziemia była Tobie bliższa…

Spojrzałeś w słońce – woli Twej ornament
Płomieniem palącym stopiłeś warstwy strachu
Oczy Twe jaśnieją nowych zasad blaskiem
Serce, Dusza i Rozum jednością się stają…

Spojrzałeś w lustro – woli Twej odkrywcę
Miłowania subtelności odczułeś codzienność
Twe Myśli i Słowa to promienie świetliste
W zwierciadle czynów widzisz siebie… czystym…

 
English

You gazed at the sky drenched in your will
In every drop of rain you enchanted love
An invigorating stream does your breath feed
That Mother Earth be closer to you …

You gazed into the sun that adorns your will
With a scorching flame did you melt away fear
Your eyes sparkle with the glow of new ideals
Heart, Soul and Mind merge as one …

You gazed into the mirror that unveils your will
Through a love of the subtle you felt the mundane
Your Thoughts and Words are rays of light
Through the looking glass of deeds, you see yourself … pure …

 

Русский язык

Смотрел на небо – воли Твоей дождливой
В каждой капле дождя проклял ты любовь
Бодрящая струя Твое дыханье увлажняет
Чтоб Мать Земля была для Тебя ближе…

Смотрел на солнце – воли Твоей украшенье
Пламенем горящим сжег слои страха
Глаза Твои блистят новых принципов сияньем
Сердце, Душа и Разум становятся единым целым…

Смотрел в зеркало – воли Твоей исследователь
Любящей тонкости почувствовал обыденность
Твои Мысли и Слова это лучи света
В зеркале дел ты видишь себя… чистым…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top