21 Marca 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

21 Marca 2020

Podziel się z innymi

Polski

Dzierżysz w dłoniach świata wizerunek
Artysto umysłu, twórco krajobrazu 
Każdy obraz to woli Twej sługa..
Obie ręce, choć znaczone miłowaniem
Gdy zaciśnięte, ogromu lęku doznają

Oto kropla błękitu, tam odcień zieleni
Tafla jeziora spokojem się mieni
Czarną barwę teraz w kamień zamieniasz
Ciskasz go w toń, ciemnej, cichej wody
Podświadomości swej, kręgi strachu zadajesz

Tysiące barw, miliony odcieni
A Twoje dzieło szarością pokryte
Spopielałe marzenia, martwe życzenia
Widzisz w tym obrazie prawdę bolesną
Dziecięcą ufność, rozgoryczeniem okrytą..

Stoisz, przed sztalugą własnego życia
Obrazem pięknym, stanowiącym Ciebie
Odstaw go za siebie, w złotej bogatej oprawie 
Czas na nowe płótno, lśniące czystą bielą 
Maluj kolorami, według serca uznania…

Русский язык

Держишь в руках мира портрет
Художник разума, создатель пейзажа
Каждая картина это воли Твоей слуга..
Обе руки, хотя отмечены любовью
Когда сжаты, испытывают огромный страх

Вот капля синего, там оттенок зелени
Поверхность озера спокойствием переливается
Черную краску теперь камнем заменишь
Бросаешь его в тон, темной, тихой воды
Подсознанию своему, круги страха задаешь

Тысячи цветов, миллионы оттенков
А Твоя работа серостью покрыта
Испепеленные мечты, мертвые поздравления
Видишь в этой картине болезненную правду
Детское доверие, горечью покрыто..

Стоишь, перед мольбертом собственной жизни
Картиной красивой, что является Тобой
Отставь его позади себя, в золотой богатой раме
Время нового холста, сияющего чистой белью
Рисуй цветами, по велению сердца…

ENGLISH


You wield the world’s image in Your hands
Artist of the mind, Creator of the landscape
Every image is Your will’s servant
Both hands, though marked with loving
When tight- experience a lot of fear

Here a drop of blue skies, there a tint of green
The lake’s surface shimmers with peace
You turn the black dye into a stone now
You chuck it into the depths of dark, still waters
Creating rings of fear in Your subconscious

Thousands of colours, millions of hues
Yet Your work covered in grey
Burnt-out dreams, dead wishes
In this image You see a painful truth
A childlike faith covered with bitterness…

You’re standing in front of the easel of Your life
A beautiful painting of You
Put it behind You in a rich, golden frame
It’s time for a new canvass shining with pure white
Now paint it with colours to Your heart’s desire…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top