20 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

20 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

W pierwotnej mocy Słów i Myśli
Obrazy świata w piękno się ubrały
Istotom wszelakim drogę wskazywały
Do Światła i Cienia – tańcząc z radością
Dźwięki stwarzania perfekcją pulsowały
Tak delikatne i czyste, były ich zamiary..

Lecz nastał czas, gdy złowrogie Słowo
Z równowagi wytrąciło Wszechświat
W matrycy galaktyk zwodzenie zasiewając
Napełniło próżnię sygnałem złowieszczym
Powstał plon trujący, co pośród ziemskich gajów
Swobody ludzkich myśli, stał się niszczycielem…

 
 
English

In the original might of Words and Thoughts
Snapshots of the world clad in beauty
Spurred all creatures onwards
Towards Light and Shadow – dancing with glee
The sounds of creation pulsating perfection
So delicate and pure were their intentions …

Yet a time arose when the sinister Word
Would hurl the universe from its kilter
In the matrix of galaxies it planted deception
Filling the void with an ominous signal
Up sprang a crop of poison among the earthly groves
For freedom of human thought the destroyer …

Русский язык

У изначальной силы Слов и Мыслей
Картины мира нарядившись в красоту
Всем существам дорогу указали ту
К Свету и Тени – с радостью танцуя
Звуки творения пульсировали совершенства частоту
Так деликатны и чисты их были намеренья..

Но пришло время, когда зловещее Слово
Из равновесия вывело Вселенную
В матрице галактик обман засевая
Наполнило вакуум сигналом зловещим
Возник урожай ядовитый, что оказался среди рощ земных
Свободы мыслей человеческих, он разрушителем стал…

4 thoughts on “20 Kwietnia 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top