18 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

18 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Napiszę dziś do Ciebie mój Przyjacielu
Wiem, miłowania i spokoju wciąż szukasz
Cienie, co grę w Twym umyśle prowadzą
Fałszywym tropem zwodzą ludzkie serca
Obarczając winą, wpajaną od tysiącleci
Za nieistniejące grzechy – byś czuł się niegodnym
Zachwytu poznania – wartości człowieczej

Niech Twa świadomość i serce Twoje
Oplotą się w Radość w dniu tak ułomnym
W każdej gęstości oraz innym wymiarze
Kieruj czyste myśli, w głąb własnej Obecności
Kreuj wizję świata, takiego jak Ty pragniesz
Nie w zgiełku, lecz w alkowach samotności
Zobaczysz prawdziwe źródło swej mądrości…

 
 
English

Today I’ll write to you, my Friend
I know, love and tranquility you still chase
Shadows, the game-master in your mind
Mislead human hearts down a false trail
Burdening with guilt, instilled over millennia
For imaginary sins – so you might feel ineligible
For the delight of insight – of human value

May your conscience and your heart
Entwine in Joy on such a forlorn day
However dense or otherwise they form
Drive pure thoughts deep inside your Presence
Create a vision of the world you desire
Not in the fray, but in the alcoves of seclusion
Will you behold the true source of your wisdom …
Русский язык

Я напишу Тебе сегодня мой ты Друг
Я знаю, ты любви и мира ищещь постоянно
Тени, игрушкой у которых есть Твой ум
Фальшивим следом сердце человека вводят в заблужденье
Скорив его виной, укорененной от тысячелетий
И за грехи которых нет – лишь только б чувствовал себя ты недостойным
Восторг от знаний – человеческая ценность

Пускай сознание Твое и Твое сердце
Переплетутся в Радость в день столь искаженный
В каждую плотность и другое измеренье
Чистые мысли направляй в глубь своего Присутствия
Виденье мира Ты создай, к которому стремишься
Не в суете, а в нише одиночества
Увидишь истинный источник мудрости своей…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top