16 Lipiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

16 Lipiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Jesteś aplikacją nieskończoności
Ciało Twe biblioteką doświadczeń
Umysł matrycy szerszym obrazem
Zanurzonym w gęstości zdarzeń…

Dziś jesteś lecz czy powinieneś…
Wszak poznawanie głębią wymagającą
Gdy wyborem jest Twe nieistnienie
We własnych czeluściach wiedzy..

Choć cieleśnie nieświadomy
Pomnażasz swego Bytu tożsamość
W dalekich przestrzeniach ślad zapisujesz
Nigdy w swej całości – nie bywasz…

 

ENGLISH

You are an application of infinity
Your body a library of experiences
The mind a matrix’s wider picture
Immersed in the thickness of events

Today You are but should You…
After all knowing is a demanding depth
When the choice is Your non-being
In Your own depths of awareness

Though bodily unaware
You breed Your Being’s identity
In the far-off spaces You leave Your mark
Never whole – You are…

1 thought on “16 Lipiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top