15 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

15 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

Pewnego dnia usiadła Miłość na wysokim szczycie
By na Świat spojrzeć w milczeniu
I swym przenikliwym wzrokiem
Objąć bezkresny horyzont zdarzeń

Jej oczy to dwa świetliste diademy
Ciało spowijał płomień rubino-czerwony
Włosów blask gasił gwiazd firmament
Kamienie topiły się pod Jej żarem..

I gdy tak stała w milczeniu
Jej chwała i piękno niewidocznymi się stały
Dla ludzi co w zwierciadłach Ego
Przegląd własnych dusz rozpoczynają

Albowiem Oni dzień po dniu
Pieczęć zniewolenia wciąż odtwarzają
Chodząc na klęczkach, szorując bruki
Wzdychają do tych, co Miłości nie znają

Przerwała zatem Miłość swoje obserwacje
Z całą swa potęgą ruszyła ze szczytu
Przyblakło słońca światło, w cień się usunęło
Miłości oddając pierwszeństwa palmę

Oto wraca Miłość, wierna w swym uczuciu
W radości witając Źródło własnego istnienia
Człowieczeństwa, co skryte za fasadą fałszu
Spieszy teraz na Jej spotkanie……

A Ty ?

Gdzie jesteś mój drogi wędrowcze?

English

One day Love sat on a high top
To look at the World in silence
And with piercing eyes
Embrace the horizon of events

Her eyes two sparkling diadems
Body enveloped by a ruby-red flame
The hair glow subdued the star firmament
Her heat melted the stones underneath…

And when she was standing in silence
Her glory and beauty became invisible
For those who in the reflection of their Ego
Begin the review of their souls

For it is Them who, day by day,
Replay the seal of enslavement
Walking on kneels, scrubbing the pavements
They pine for those who know not Love

And so Love stopped Her observations
With all Her might She set off from the top
The sun’s light paled, hid in the shadow
Giving Love the priority

Thus Love returns, faithful to her feeling
Joyfully welcoming the source of Her being
Humankind, which, hid behind the false façade
Rushes now to meet Her

And You?

Where are you, my dear wanderer?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top